Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Serwisie, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje

 1. Klub – Klub INNER Stylists lub INNER Stylists Club zarządzany przez Ewę Nierzwicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INNER Ewa Nierzwicka z siedzibą w Gogolinie przy ul. Brzozowej 11, kod pocztowy 47-320 posiadającą numer NIP 199-00-79-589 oraz numer REGON 147422069;
 2. Usługodawca – Ewa Nierzwicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INNER Ewa Nierzwicka z siedzibą w Gogolinie przy ul. Brzozowej 11, kod pocztowy 47-320 posiadającą numer NIP 199-00-79-589 oraz numer REGON 147422069, telefon +48 22 300 18 70, adres email kontakt@innerstylists.com;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy;
 4. Stylista – pracownik lub współpracownik Usługodawcy uprawniony do realizowania usługi na rzecz Klienta posługujący się indywidualnym numerem referencyjnym;
 5. Cennik – udostępniana na stronie internetowej Serwisu informacja o opłatach należnych Usługodawcy za świadczone na rzecz Klienta Usługi;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz procedury reklamacyjnej;
 7. Rejestracja – czynność faktyczna dokonywana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Klienta dostępu do Usług świadczonych nieodpłatnie i odpłatnie;
 8. Serwis – serwis internetowy INNER Stylists należący do Usługodawcy działający pod adresem internetowym https://innerstylists.com i https://club.innerstylists.com, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi;
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na czas przewidziany w Regulaminie;
 10. Usługa/Usługi – usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie;
 11. Konsument – osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Konto – oznaczony adresem e-mail (login) i hasłem indywidualny dla każdego Klienta panel, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Serwisie;
 13. Newsletter – biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi;
 14. Pakiet – zestaw Usług oferowanych przez Usługodawcę wybrany przez Klienta spośród wariantów prezentowanych na stronie internetowej Serwisu;
 15. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

III. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z treści i Usług prezentowanych w Serwisie.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz połączenia z siecią Internet.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 6. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści prezentowane w Serwisie, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Klienta wymagają jego Rejestracji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług a także towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w Internecie.

IV. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych: posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, zainstalowania na urządzeniu przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze urządzenia dokumentów HTML oraz akceptującej konto poczty elektronicznej, włączenia w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript, posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Klienta w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w polityce cookies.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Klienta odpowiednich czynności w celu zminimalizowania tego ryzyka.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
  2. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
 6. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu, z którego korzysta Klient (blokada firewall, niewłaściwa wersja przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.

V. Zawarcie Umowy

 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Cena Usługi określana jest każdorazowo przy opisie danej Usługi oferowanej w Serwisie lub w Cenniku.
 3. Ceny zawarte w Serwisie określone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Klienta subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje – o ile w Serwisie nie wskazano inaczej – w wyniku skutecznie dokonanej przez Klienta Rejestracji oraz zamówienia i opłacenia przez Klienta danej Usługi za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych zawierana jest na czas nieokreślony.
 7. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawierana jest na czas określony niezbędny do wykonania jej przedmiotu, nie dłużej niż na okres 1 roku.
 8. Zawierając Umowę o świadczenie Usług odpłatnych Klient zobowiązuje się do zapłaty w całości ceny Usługi określonej w Serwisie przy opisie Usługi oraz w Cenniku.
 9. Umowa może zostać zawarta poprzez zakup pakietu abonamentowego Basic, Style lub Premium będącego zestawem usług dodatkowych sprzedawanych na preferencyjnych warunkach, przy czym cena usługi może zostać zapłacona zgodnie z miesięcznym planem płatności lub rocznym planem płatności:
  1. W przypadku płatności według rocznego planu płatności, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi, która jest płatna z góry, chyba że Klient rozwiąże Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w przypadkach określonych w pkt. XI. Prawa konsumenta.
  2. W przypadku płatności według miesięcznego planu płatności, Klient zobowiązuje się do zapłaty wszystkich 12 rat ceny usługi, chyba że Klient rozwiąże Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w przypadkach określonych w pkt. XI. Prawa konsumenta.
 10. W przypadku gdy poniesione przez Usługodawcę koszty czynności zmierzających do odzyskiwania należności z tytułu opóźnień w zapłacie ceny, wynikającej z umowy będą wyższe niż wskazane w pkt 2.5, Usługodawcy przysługuje zwrot tych kosztów. Klient jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę o każdej zmianie jego adresu. W razie braku informacji o zmianie adresu, korespondencja wysłana od Usługodawcy na dotychczasowy adres uznana zostaje za skutecznie doręczoną.

VI. Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać swoje dane osobowe oznaczone w formularzu dostępnym na stronie internetowej Serwisu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Klient, podając Dane osobowe oświadcza, że:
  1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. nie naruszają one praw osób trzecich,
  3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w Polityce prywatności.
 4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.
 5. Klient może mieć tylko jedno Konto.
 6. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

VII. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługę podstawową, Usługi dodatkowe oraz usługę Newsletter.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy o Usługę dodatkową jest zawarcie i wykonanie Umowy o Usługę podstawową.
 3. Usługa podstawowa polega na stworzeniu przez Usługodawcę stylowego profilu Klienta, który zawiera analizę kolorystyczną, analizę sylwetki, wstępny wywiad i pobranie wymiarów Klienta, oraz przyznaniu Klientowi karty klubowej z indywidualnym numerem. Szczegółowy opis Usługi podstawowej zawarty jest w Serwisie.
 4. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi dodatkowe takie jak: Przegląd Garderoby, Zakupy Stacjonarne, Zakupy On-line Standard, Zakupy Online Premium, Konsultacja, Szybka Porada On-line. Szczegółowy opis Usług dodatkowych zawarty jest w Serwisie.
 5. Usługodawca świadczy także na rzecz Klienta Usługi w formie Pakietów abonamentowych Basic, Style i Premium, które są zestawem usług dodatkowych sprzedawanych na preferencyjnych warunkach cenowych. Szczegółowy opis Pakietów abonamentowych zawarty jest w Serwisie.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi są świadczone przez Stylistów w lokalizacji podanej przez Klienta, przy założeniu, że lokalizacja ta znajduje się w obszarze świadczenia usług Usługodawcy podanym w Serwisie.

VIII. Usługa Newsletter

 1. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła zamówiony przez Klienta Newsletter na podany przez niego adres e-mail.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu lub w trakcie rejestracji.
 3. Możliwość korzystania przez Klienta z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy adresowany do Klienta zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki.

IX. Prawa i obowiązki

 1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie opisanym Serwisie oraz w terminie ustalonym z dedykowanym Klientowi Stylistą. Termin ten powinien być zawsze uzgadniany bezpośrednio ze Stylistą i przez niego potwierdzony. W przypadku kiedy Klient nie udostępni Styliście lokalu lub mieszkania (np. w przypadku realizowania Przeglądu Garderoby) lub nie stawi się w ustalonym terminie i miejscu i nie poinformuje Stylisty o zmianie terminu wcześniej niż 72 godziny przed realizacją usługi, usługę uznaje się za skutecznie zrealizowaną bez możliwości reklamacji.
 2. W przypadku nie stawienia się Stylisty w ustalonym terminie i miejscu oraz nie poinformowaniu Klienta o zmianie terminu wcześniej niż 48 godzin przed realizacją usługi i tym samym braku zrealizowania Usługi, Klientowi przysługuje prawo do ponownej realizacji Usługi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Usługodawca, a w szczególności Stylista ma prawo odmówić realizacji usługi jeżeli warunki do jej przeprowadzenia zagrażają życiu lub zdrowiu Stylisty. Klient po zrealizowanej usłudze otrzyma wiadomość e-mail z podsumowaniem wykonania usługi, który uznaje się za skuteczną akceptację wykonania usługi.

X. Metody płatności

 1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy metod płatności wskazanych przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 2. Skorzystanie z wybranej przez Klienta metody płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 3. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2, określają zasady odpowiedzialności dostawcy danej metody płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 4. Cena na Usługi jest płatna z góry zgodnie z rocznym planem płatności lub w ratach zgodnie z miesięcznym planem płatności, przy czym w każdym przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny Usługi w całości.
 5. Zgodnie z miesięcznym planem płatności Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny Usługi w 12 równych ratach w formie cyklicznego obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta, płatności internetowej lub przelewu na konto Usługodawcy. Pierwsza płatność realizowana jest z góry w dniu zawarcia Umowy, a Kolejne płatności miesięczne będą realizowane w dniu miesiąca, odpowiadającym dacie zakupu usługi.
 6. Zgodnie z rocznym planem płatności Klient uiszcza cenę Usługi jednorazowo z góry za pomocą jednej z metod płatności.

XI. Prawa Konsumenta

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  1. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

XII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@innerstylists.com z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem Danych osobowych Klienta wnoszącego reklamację takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz numer klienta.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
 5. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 4 powyższej., Usługodawca powiadomi Klienta o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

XIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
 5. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Serwis zawiera odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp.). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca w zakresie ochrony Danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@innerstylists.com.
 3. Administratorem Danych osobowych Klientów korzystających z Usług jest Ewa Nierzwicka zamieszkała w Gogolinie przy ul. Brzozowej 11, kod pocztowy 47-320. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i prawidłowej realizacji zamówionych Usług, w szczególności dokonywania Rejestracji, w celu weryfikacji tożsamości oraz wieku Klienta, kontroli płatności za Usługi, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy bieżącego kontaktu związanego z zamówioną Usługą. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu ulepszania Usług, opracowywania nowych usług oraz realizacji działań marketingowych. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a, b i f rozporządzenia RODO. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla możliwości realizacji Umowy. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
 5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Klienta, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Serwisu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 września 2019.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy w Serwisie pod adresem https://innerstylists.com/dokumenty/regulamin/.
 3. Usługodawca na żądanie Klienta udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany.
 5. O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na głównej stronie internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

XV. Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.
 6. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.